UNITED STATES

UNITED STATES

FATCA

Na základě Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech z 29. října 2014 se Česká republika zapojí do mezinárodní výměny informací o finančních účtech pro účely správy daní. Cílem této dohody je globální boj proti daňovým únikům založený na Společném standardu pro oznamování (tzv. CRS), vytvořený organizací OECD. Inspirací pro toto opatření je americký daňový zákon FATCA.

 

Jednotlivé postupy plnění dohody jsou stanoveny v CRS. K Dohodě zatím přistoupilo více než 90 států (nepřistoupily např. UAE či Hongkong) a dalších více než 70 států svou účast přislíbilo (viz příloha). Smluvní státy si budou vzájemně automaticky vyměňovat určité informace o bankovních (ale i majetkových) účtech fyzických i právnických osob vedených ve smluvních zemích.

 

Česká republika by měla zahájit zjišťování a shromažďování o finančních účtech finančními institucemi v roce 2016. Dojde k vytvoření Centrálních registru bankovních účtů, který bude fungovat jako databáze všech účtů všech občanů České republiky přičemž první automatická výměna mezi jiným státem by měla proběhnout prostřednictvím Generálního ředitelství cel do září 2017. Následně budou shromážděné informace předány specializovanému finančnímu úřadu, tento je předá tomu státu, jehož je majitel oznamovaného finančního účtu, případně jiná oznamovaná osoba, daňovým rezidentem. V dalších letech budou orgány postupovat obdobně a shromažďovat a oznamovat informace v září každého roku.

 

Předávané informace budou obsahovat:

 • údaje o oznamující finanční instituci
 • údaje o majiteli účtu (jméno, adresu, stát nebo státy daňového rezidentství, DIČ nebo datum a místo narození)
 • údaje o fyzických osobách ovládajících subjekt, který je majitelem účtu (např. svěřenský fond)
 • číslo účtu
 • zůstatek nebo hodnotu účtu (u pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou nebo smlouvy o pojištění důchodu také kapitálovou hodnotu nebo hodnotu odkupného) ke konci příslušného kalendářního roku a informaci o případném zrušení účtu
 • celkovou hrubou částku vyplacenou nebo připsanou majiteli účtu v souvislosti s účtem (úroky, dividendy apod.) včetně úhrnné částky zaplacené majiteli účtu za jakýkoli zpětný odkup

V rámci těchto postupů budou informace o finančních účtech zjišťovány pomocí tzv. postupů náležité péče, plynoucích z CRS. Stěžejní je zjištění a určení majitele účtu, ať už existujícího nebo nově založeného nebo jeho ovládající osoby. Uvedené osoby budou oznamovány státům, jichž jsou tyto osoby daňovým rezidentem.

 

CRS stanoví zvláštní postupy náležité péče pro:

 • dříve existující účty fyzických osob s nižší hodnotou (tj. s úhrnným zůstatkem nebo hodnotou, které ke konci kalendářního roku předcházejícího zahájení postupů náležité péče odpovídají částce do 1.000.000 USD)
 • dříve existující účty fyzických osob s vyšší hodnotou (nad 1.000.000 USD)
 • nové účty fyzických osob
 • dříve existující účty entit (tzn. nikoliv fyzických osob)
 • nové účty entit

Není nutné prověřovat, zjišťovat ani oznamovat jako oznamovaný účet účty entit, pokud úhrnný zůstatek nebo hodnota účtu nepřesáhne 250.000 USD.
Tento limit slouží ke snížení nákladů na dodržování předpisů pro finanční instituce, protože se uznává, že postupy náležité péče pro účty držené entitami jsou složitější než postupy náležité péče pro účty držené fyzickými osobami. Uvedené postupy však budou i tak představovat značnou zátěž jak pro majitele účtu, tak pro finanční instituce.
Oznamující finanční instituce jsou pro účely CRS finanční instituce zúčastněné jurisdikce, která není neoznamující finanční institucí.
Neoznamující finanční instituce jsou zejména vládní entity, mezinárodní organizace nebo centrální banky apod., s výjimkou následujících případů:

 • případy, kdy se jedná o platby, které jsou odvozeny z pohledávky držené v souvislosti s podnikatelskou finanční činností stejného typu, jakou vykonávají specifikovaná pojišťovna , schovatelská instituce nebo depozitní instituce
 • důchodovým fondem se širokou účastí; důchodovým fondem s úzkou účastí;
 • penzijním fondem vládní entity, mezinárodní organizace nebo centrální banky, nebo kvalifikovaným vydavatelem kreditních karet
 • jakoukoli jinou entitou, u níž je nízké riziko, že bude použita k daňovému úniku, má velmi podobné znaky jako kterákoli z neoznamujících a je definována vnitrostátním právem jako neoznamující finanční instituce za předpokladu, že status této entity jakožto neoznamující finanční instituce nemaří účel Společného standardu pro oznamování (CRS)
 • vyňatým nástrojem kolektivního investování
 • svěřenským fondem v rozsahu, v jakém je svěřenský správce svěřenského fondu oznamující finanční institucí a oznamuje všechny informace požadované v souladu s požadavky o všech oznamovaných účtech svěřenského fondu

Při zakládání nového účtu bude finanční instituce vyžadovat čestné prohlášení pro účely určení daňového rezidenství majitele účtu, případně jeho ovládající osoby či osob.

Přílohy

Znění Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (česky)

www.mfcr.cz/assets/cs/media/Dane_Spoluprace_2015-05-28_MCAA-Mnohostranna-dohoda.pdf

 

Tabulka smluvních států (angl.)

www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf

 

Znění CRS (česky)

www.mfcr.cz/assets/cs/media/Dane_Spoluprace_2015-05-28_CRS-Spolecny-standard-pro-oznamovani.pdf

GATCA (Global Account Tax Compliance Act)

V rámci boje proti daňovým únikům vytvořila organizace pro hospodářskou činnost a spolupráci (OECD) v roce 2014 globální standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech.

K automatické výměně informací o bankovních účtech se k 1. 10. 2015 zavázalo celkem 95 zemí, včetně všech členských států Evropské unie a také zemí s dlouhou tradicí silného bankovního tajemství – proto se v souvislosti s GATCA často hovoří o konci bankovního tajemství tak, jak bylo doposud známo.

 

GATCA je neoficiální název pro souhrn právních nástrojů, které umožňují výměnu informací o bankovních účtech mezi finančními institucemi a úřady zúčastněných států (vzhledem k počtu států deklarujících záměr tyto právní nástroje aplikovat, půjde s největší pravděpodobností o spolupráci na globální úrovni). Předmětem výměny informací budou určitá data o bankovních účtech založených v jedné zemi, které mají nějakou vazbu na zemi jinou (například majitel účtu je zahraniční osobou). Od takto získaných informací si vlády jednotlivých zemí slibují možnost zajištění dodatečných daňových příjmů, které v současnosti řádnému zdanění unikají.

 

Cílem iniciativy je, zjednodušeně řečeno, aby finanční úřady jednotlivých zemí měly přehled o tom, ve kterých zemích mají jejich daňoví poplatníci (ať už firmy nebo občané) vedeny bankovní účty, a mohly tak lépe dohlédnout na to, zda řádně plní své daňové povinnosti. Inspirací ke globální automatické výměně informací o bankovních účtech je americký zákon FATCA.

 

Smluvní země budou v rámci GATCA mezi sebou automaticky vyměňovat určité informace o bankovních (ale i majetkových) účtech fyzických i právnických osob vedených ve smluvních zemích. Jednotlivé banky sídlící ve smluvních zemích GATCA budou aplikovat na jimi vedené bankovní účty předepsaný postup, v rámci něhož budou muset určit, které účty budou této výměně informací podléhat a jaké konkrétní informace budou kam zasílány.

 

Informace o společnostech s bankovními účty v zahraničí, respektive informace o zůstatcích na těchto bankovních účtech, budou pak banky smluvních zemí GATCA jednou ročně zasílat na finanční úřad do země daňové rezidence majitele účtu (ve většině případů účtů právnických osob je majitelem účtu společnost). Avšak v případě, kdy bude společnost vlastnící účet klasifikována jako pasivní, budou výměně podléhat informace týkající se nejen společnosti, ale i jejího skutečného vlastníka, tedy fyzické osoby stojící za společností.

 

Finanční účty právnických osob

 

Na základě postupů definovaných v globálním oznamovacím standardu musí každá banka a finanční instituce ze smluvních zemí GATCA prověřit každý bankovní účet, který vede, a určit, zda jí z vedení konkrétního účtu vyplývá povinnost nahlašování informací.

 

V případě účtů právnických osob budou prověřovány stávající účty, jejichž zůstatek k rozhodnému datu přesáhl 250 000 USD. Stávající účty budou prověřovány také v případě, že zůstatek nepřesáhne 250 000 USD k rozhodnému datu, avšak přesáhne jej v následujících letech.

 

Stávající účty jsou definovány jako účty založené do 31. 12. 2015 v jurisdikcích patřících do tzv. skupiny Early adopters (mj. všechny členské státy EU kromě Rakouska) nebo založené do 31. 12. 2016 v ostatních zemích zavázaných ke GATCA.

 

Nové účty budou prověřovány všechny bez ohledu na jejich zůstatek.

 

Účty založené po těchto datech jsou považovány za účty nové.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že kompletní administrativa a splnění všech povinností, ke kterým smluvní státy GATCA zavážou své domácí banky a finanční instituce, je extrémně náročná a složitá. Zároveň je však bankám a finančním institucím ulehčeno v tom, že účty, které budou existovat k datu 31. 12. 2015 a bude na nich zůstatek nižší než ekvivalent USD 250.000, nemusí banky prověřovat a nahlašovat vůbec (pokud nepřesáhnou uvedený zůstatek ani v dalších letech).

 

Finanční účty fyzických osob

 

V případě bankovních účtů fyzických osob založených v zemích, které se zavázaly ke GATCA, budou prověřovány a nahlašovány informace o všech účtech bez ohledu na jejich zůstatek. Bankovní instituce bude nahlašovat příslušné informace do země daňové rezidence vlastníka účtu.
GATCA – Časový rámec

 

Země patřící do skupiny Early adopters budou informace poprvé automaticky vyměňovat v roce 2017, vyměňovány budou informace za rok 2016. Ostatní země, které se ke GATCA zavázaly, s výměnou informací začnou o rok později, tedy v roce 2018, přičemž předmětem výměny budou informace o finančních účtech za rok 2017.

 

Země, které přistoupily ke GATCA v současné době již implementují do svých národních zákonů příslušnou legislativu. Jedná se tedy o velmi aktuální téma, které se dotkne většiny podnikatelů s mezinárodním přesahem. Pro více informací o této nové legislativě týkající se automatické výměny informací a jejím dopadu na Vaši společnost nás neváhejte kontaktovat.

O NÁS

Registrační agenturou jsme se stali v roce 1996 jako Parker&Hill ltd. V roce 2011 jsme prošli transformací a začali působit mezinárodně pod Parker & Hill Inc.

Jsme členem nadnárodního konsorcia NWMG ltd. Otevíráme pro Vás společnosti přímo v 16 jurisdikcích. Nejsme re-seller, jsme registrační agentura.

Rádi Vám pomůžeme.

Offshore společnosti | Parker & Hill

NAPIŠTE NÁM

*Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Offshore levně - Copyright © 2012 - bankovní účet v zahraničí, offshore společnosti, daňový ráj, likvidace společností a odkup pohledávek